Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024

14/05/2024

(Tamly) - Căn cứ theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ban hành Quyết định số 34/QĐ-TLH ngày 22/4/2024 về việc công khai thực hiện dự toán thu- chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024.

Chi tiết xin mời xem file đính (mẫu biểu số 01 dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, mẫu số 02 công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1/2024).

Phạm Đào