Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 1/2022

31/03/2022

MỤC LỤC

Trang

NGUYỄN TUẤN ANH - TRƯƠNG THỊ KHÁNH HÀ: Cảm nhận hạnh phúc của trẻ em tại trường học

3

TRẦN THU HƯƠNG - TRẦN THU HƯƠNG - LÊ NGỌC LAN - NGUYỄN THỊ MINH: Hành vi làm cha mẹ như yếu tố dự báo cho hành vi lệch chuẩn học đường ở thanh thiếu niên

20

NGUYỄN THỊ ANH THƯ - NGUYỄN THỊ CẨM TÚ: Niềm tin vào năng lực bản thân và đặc điểm tính cách của sinh viên Hà Nội

37

TRẦN THỊ THẮM - NGUYỄN ĐỨC SƠN: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo trong tương tác với bạn ở trường mầm non

50

VŨ THỊ LỤA: Tác nhân gây stress ở nhân viên công tác xã hội

62

LÊ THANH HÀ: Nghiện internet ở sinh viên sư phạm và một số yếu tố liên quan

79

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC NĂM 2021

90

TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98