Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 11/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
NGUYỄN THỊ MINH HẰNG - NGÔ THỊ HẢI YẾN - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH: Mối tương quan giữa các xu hướng gắn bó không an toàn và hành vi gây hấn của vị thành niên 3
NGÔ THANH HUỆ - NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG THỊ THANH HUỆ: Đặc điểm các cơ sở cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại thành phố Hà Nội 18
VŨ QUỲNH CHÂU: Sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội 35
PHAN HUYỀN DÂN: Tình dục của người cao tuổi: Từ quan điểm tới hành vi 47
PHẠM MINH THU - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA - RƠ ĐĂM THỊ BÍCH NGỌC - LÊ THỊ NGỌC THÚY: Ảnh hưởng của khích lệ của bố mẹ tới hành vi ủng hộ xã hội của học sinh trung học cơ sở: Nghiên cứu trường hợp một trường trung học cơ sở tại Hà Nội 62
NGUYỄN VĂN THĂNG - ĐỒNG VĂN TOÀN - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Kiểm định độ tin cậy và độ hiệu lực cấu trúc thang đo Sức khỏe tổng quát rút gọn trên mẫu công nhân Việt Nam 76
LÊ THỊ THU HIỀN: Ứng phó với sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội 88
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98