Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA - ĐINH THỊ HỒNG VÂN - ĐINH NGỌC BÌNH - ĐÀO THỊ THU HƯƠNG: Trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè và mối liên quan của nó với sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên - Nghiên cứu tổng quan 3
ĐẶNG THANH NGA - NGUYỄN THỊ THANH NGA: Ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội 17
LÊ NGỌC VĂN - BÙI THỊ HƯƠNG TRẦM: Di sản các giá trị gia đình truyền thống Việt Nam 30
HỒ THỊ TRÚC QUỲNH: Lòng tự trọng và sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  43
LÊ MINH CÔNG - NGUYỄN VĂN TƯỜNG - NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ: Các chiến lược ứng phó với stress, trầm cảm, lo âu của nhân viên y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 53
MINH THỊ LÂM: Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan COVID-19 đến sức khỏe tâm thần của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiễm COVID-19 65
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU: Tác động của nguồn lực tâm lý đến thái độ và hành vi trong công việc ở giảng viên đại học - Một góc nhìn tổng quan 77
LÊ THỊ HẰNG: Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em mồ côi 89
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98