Thông báo sách tháng 4 năm 2011 (10/05/2011)

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 4 năm 2011.

Thông báo sách tháng 5 năm 2011 (Phần 1) (10/05/2011)

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 5 năm 2011.

Thông báo sách mới tháng 5 năm 2011 (Tiếp theo và hết) (10/05/2011)

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 5 năm 2011.

Thông báo sách mới tháng 7 năm 2011 (28/07/2011)

(Tamly) - Gửi tới độc giả một số sách mới năm 2011

Thông báo sách tháng 6 năm 2011 (28/07/2011)

(Tamly) - Gửi tới độc giả sách mới năm 2011

Tâm lý học xã hội: Một số vấn đề lý luận & thực tiễn (04/08/2011)

(Tamly) - Cuốn sách Tâm lý học xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS.TS Vũ Dũng ra đời nhằm cung cấp cho đọc giả một hệ thống lý luận và những vấn đề nghiên cứu thực tiễn được cập nhật, đúc kết từ những nghiên cứu thực tiễn góp phần làm giàu thêm bức tranh về tâm lý xã hội hiện nay.

Thông báo sách tháng 9 năm 2011 (03/10/2011)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 9 năm 2011.

Đạo đức môi trường ở nước ta � Lý luận và thực tiễn (11/10/2011)

(Tamly) - Cuốn sách “Đạo đức môi trường ở nước ta – Lý luận và thực tiễn” do GS.TS. Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, tổng biên tập Tạp chí Tâm lý học viết. Cuốn sách được viết dựa trên kết quả nghiên cứu của Dự án điều tra cơ bản “Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay” do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, GS.TS. Vũ Dũng làm chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm 2009 - 2010.

Thông báo sách tháng 10 năm 2011 (24/10/2011)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 10 năm 2011.

Thông báo sách mới tháng 11 năm 2011 (14/12/2011)

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 11 năm 2011.