Ảnh hưởng của các yếu tố đến gắn kết với tổ chức của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: Đặng Thanh Nga

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến gắn kết với tổ chức của giảng viên được triển khai trên 204 giảng viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố đặc điểm công việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến, danh tiếng nhà trường, mối quan hệ đồng nghiệp, lương và phúc lợi, phong cách lãnh đạo của Trưởng khoa/bộ môn có ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của giảng viên. Nghiên cứu cũng chỉ ra 4 yếu tố mạnh nhất trong dự báo cho sự gắn kết với tổ chức của giảng viên là cơ hội đào tạo và thăng tiến, đặc điểm công việc, danh tiếng nhà trường và mối quan hệ với đồng nghiệp. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đối với việc nâng cao mức độ gắn kết với tổ chức của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội cũng được bàn luận trong bài viết này.