Mức độ lo âu của người dân trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoa; Đặng Thị Hoa; Mai Văn Hải; Hoàng Thị Xuyến

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

COVID-19 đã gây ra khủng hoảng ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát thực trạng lo âu trong làn sóng dịch thứ tư của người dân ở Hà Nội và Bắc Ninh dựa trên sự hồi cố của người dân. Thang đo Trầm cảm - Lo âu - Căng thẳng (Depression Anxiety Stress Scale 21 - DASS-21) được sử dụng để xác định trạng thái sức khỏe tâm thần của người trả lời trong thời gian giãn cách/phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021. Kết quả khảo sát trên 1.059 người dân (độ tuổi trung bình là 47,5) cho thấy, một bộ phận người dân đã trải qua sự lo âu từ mức nhẹ đến mức rất nặng, tỷ lệ cao hơn ở phụ nữ, nông dân, cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, cho đến thời điểm khảo sát (tháng 4 - 5/2022), phần lớn người dân đã trở lại trạng thái bình thường trong sinh hoạt. Một số nguyên nhân của tình trạng này đã được bàn luận trong bài viết.